KVK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ABM Makine) tarafından hazırlanmıştır.

ABM Makine olarak, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

2. İşlenen Kişisel Veriler

• Kimlik (Ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik numarası, TC kimlik fotokopisi, nüfus cüzdanı seri sıra no, imza, imza sirküleri)

• İletişim (Adres numarası, elektronik posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası)

• Özlük (Bordro bilgileri, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, diploma bilgileri, kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, resim, IBAN/banka hesap numarası)

• Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)

• Müşteri İşlem (Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi gibi)

• Fiziksel mekân güvenliği (Kamera kayıtları)

• İşlem Güvenliği (Şifre ve parola bilgileri gibi)

• Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar gibi) • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf, biyometrik resim)

• Finans (Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, bilanço bilgisi, IBAN/banka hesap numarası)

• Pazarlama verileri (Anket, çerez kayıtları) • Sağlık Bilgileri (Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, raporlar)

• Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı bilgileri)

• Biyometrik Veri (Parmak izi bilgisi, yüz tanıma)

3. Kişisel Veri ve Veri İşlemede İlkeler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

• Doğru ve güncel olma

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz,

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temin Edilmesi

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri

• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ABM Makine tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (fiziksel veya elektronik ortam) toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rıza hukuki sebebine dayanarak veya KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimizde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışında; bulut hizmet sağlayıcısı ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları

Kişisel veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVK Başvuru Formu’nu doldurarak, Ekrem Demirtaş Caddesi No:56 Tekeli-Menderes/ İZMİR adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle info@abmmakine.com adresine veya KEP adresinizle Şirketimizin abmmakine@hs01.kep.tr adresine veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

KVK Başvuru Formu

Bir Cevap Yazın